Mäklaruppdraget

Nedan presenteras i korthet de arbetsuppgifter som vi utför i ett traditionellt uppdrag. Vi anpassar givetvis uppdraget till Ert företags behov.
   
  Riskinventering
Medverka till en analys av klientens risksituation och ta fram en handlingsplan för åtgärder.
 
Försäkrings- och åtgärdsprogram
Utarbeta och föreslå ett adekvat försäkrings- och åtgärdsprogram med utgångspunkt från företagen riskinventering och värdering av fast och lös egendom samt upprätta upphandlingsunderlag åt försäkringsgivare som är eller kan förväntas vara intresserade.
 
Utvärdering
I upprättad skrift till klienten jämföra och utvärdera mottagna offerter vad gäller dess omfattning, villkor, självrisker och premier enligt mottagna förslag till avtal om försäkringslösning. Rekommendera klienten val av försäkringsgivare och med utvald försäkringsgivare för klientens räkning ingå avtal om försäkring med den omfattning som godkänts av klienten.

Kontroll 
Kontrollera att utfärdade försäkringshandlingar och avier är korrekta och överensstämmer med till bolaget lämnat underlag för begärd offert om försäkring, samt skyndsamt översända försäkringsbrev och premie avier till klienten.

Riskanalysarbete 
Vara klienten behjälplig vid riskanalysarbete. Separat avtal kan tecknas som reglerar omfattning och ersättning vid omfattande riskanalysuppdrag.

Tillägg och ändringar
Vid behov revidera tillämplig försäkringsomfattning och försäkringsbelopp.

Årlig genomgång av försäkringsplan
Medverka vid årlig uppföljning och uppdatering av försäkringsplanen samt att vid behov upprätta en ny försäkringsplan.

Skadeanmälan och biträde vid förhandling
Förse klienten med skadeanmälningshandlingar, vid behov bistå med upprättande av skadeanmälningar, i förekommande fall vidarebefordra skadeanmälan till försäkringsbolaget samt vid behov biträda klienten i dennes förhandlingar med försäkringsgivaren om krav på ersättning med anledning av inträffad skada.
 
Ersättning
Den ersättning som Södra Industriförsäkring AB erhåller för ovanstående arbetsuppgifter framgår i alla avseenden under "§8 Ersättning" i gällande "Uppdragsavtal".

Personuppgifter  -  GDPR

Inom ramen för tillhandahållandet av tjänsterna kan SIFAB komma att behandla personuppgifter för kunds räkning. SIFAB är att betrakta som personuppgiftsbärare för vilka kunden är personuppgiftsansarig i den mening som avses i tillämplig dataskyddslagstigtning (med tillämplig dataskyddslagstiftning avses Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandlinga av personuppgifter och om de fria flödet av sådan av uppgifter och om upphävandet av direktiv 95/46/EG (General Data Protection  -  GDPR). Uppdragsgivaren är i egenskap av personujppgiftsansavrig ansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. SIFAB åtar sig att endast behandla de personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av SIFAB´s åtaganden. SIFAB äger rätten att behandla personuppgifter i syfte att tillhandahålla, underhålla och lämna support i förhållande till stipulerade tjänster.